lunes, 20 de febrero de 2012

PRÀCTICA PER A L'EXAMEN DE LA UNITAT 5 (ii) 1. m es xoquen els continents?

 • COL·LISIÓ. Quan dos plaques de la mateixa densitat ( continentals) freguem o xoquen entre si es pleguen els sediments que hi ha damunt i formen serralades, es el cas la placa eurasiàtica i la placa africana que provoca terratrèmols en la nostra zona (Lorca)


 • SUBDUCCIÓ. Quan dos plaques de densitats diferents ( oceànica i continental) xoquen una ( la més pesada) s'introdueix davall de l'altra ( la més lleugera) Així quan la placa índica es va xocar amb la placa eurasiàtica va alçar la serralada del Himalaia i quan la placa pacífica xoca amb la placa eurasiàtica genera les illes del Japó.


 1. Cóm es modifica el relleu? ( 0,30) Què es l'orogènesi? ( 0,30) Què son les agents externs i interns? ( 0,30)
El relleu de la Terra sembla estable però canvia a causa de l'acció d'agents externs ( erosió) i interns ( volcans i terratrèmols). L'OROGÈNESI és el conjunt de processos geològics produïts a la vora de les plaques i que donen lloc a la formació de les muntanyes i serralades. Els agents interns son les forces internes de la Terra que pressionen la Terra fins clivellar-la ( falles) o deformar-la ( plegaments)

 1. Cóm funcionen els terratrèmols? ( 0,75) Explica el seu funcionament en el dibuix següent(0,25)
Els terratrèmols es produeixen com a conseqüència del moviment de les plaques que configuren l'escorça terrestre, aquestos moviments o frecs entre plaques produïxen sacsejades brusques.
Diferenciem les següents parts:
 • Hipocentre: : zona interior de la Terra on s'origina el terratrèmol.
 • Epicentre: lloc de la superfície terrestre més proper al hipocentre. Aquest punt és on el terratrèmol fa més mal.
 • Ones sísmiques. Es propaguen en cercles , com les ones d'aigua.


 1. Cóm funcionen els volcans? ( 0,50) Explica les seves parts en el dibuix següent(0,50)
Els VOLCANS son esquerdes o clivells de la Terra a través de les quals aflora el magma. Quan estes esquerdes o ruptures a l'escorça arribe fins a les zones on hi ha magma, aquest puja degut a la pressió i ix a l'exterio en forma d'erupció volcànica. .
 • Càmera magmàtica: Bossa que es troba a l'interior de la terra, formada per materials en estat líquid a causa de les altes temperatures.
 • Cràter: obertura al final de la ximenera per o ixen els materials al exterior
 • Ximenra principal: conducte per on ix el magma.
 • Con volcànic: part del volcà format pels materials que aquest expulsa.
 1. Cóm modifiquen el relleu els agents externs?
Els agents externs ( aigua, vent, gel, vegetació) modefiquen el relleu i tendeixen a igualar-lo , rebaixant els cims , plenant les valls i regulant les costes.
Els agents externs miodifiquen el relleu mitjançant un procés d'erosió , transport i sedimentació. L'erosió va desgastant els materials de la superficie terrestre que són transportats per l'aaigua, el vent o el gel , i es depositen a les zones baixes.
 1. Cóm modifica el relleu l'aigua?
L'aigua és un dels dels agents més importants per al'erosió, el transport i la sedimentació de materials:
L'erosió fluvial : l'aigua dels rius arranca els materials de les zones elevades, els transporta al llarg dels rius i els sedimenta las punts més baixos . Així es formen les planes fluvials , com per eixemple, Elx.
 
L'aigua també origina la disolució de minerals , com per eixemple, les roques calcàries donen lloc a grutes i corrents subterranis. 
 
 1. m modifica el relleu el vent?
El vent causa l'erosió eòlica . Desgasta els materials , els tansporta i els sediemnta quan perd intensitat. L'erosió eòlica és especialmen intensa a les zones seques ials deserts . On la vegetació és escassai el sol està desprotegit.
 
 1. Cóm modifica el relleu la vegetació?
Les arrels de les plantes i arbres , al introduir-se al sòl , trenquen les roques, però també aferma el terreny amb les seues arrels 
 
 1. Quines son les formes del relleu continental? Identifica-les la dibuix següent.
 • Muntanyes, son elevacion naturals dle relleu, aparèixen agrpades en serralades.
 • Vall , és una forma de depressió allargada, recorreguda per un riu ( vall fluvial)
 • Altiplà o meseta, son zones planes, però elevades sobre les terres que les envolten. En ocasions presenten ondulacions suaus i estan cobertes de sediments.
 • Planes són zones baixes, planes i de poca altura, de considerables dimensions. 
   
 1. Quines son les formes del relleu oceànic ? Identifica-les la dibuix següent.
 • La plataforma continental. És una plaba inclinada que s'estén per la vora dels continents sense superar els 200 metres de profunditat.
 • El talús continenetal. És un escaló abrupte que uneix la plataforma contienental amb les planes abissals.
 • Les planes abissals son planicies oceàniques situades a més de 4000 metres de profunditat.
 • Les dorsal oceàniques son serralades submarines que es localitzen a les planes abissals. Setán recorregudes per uns esquerda a través de de la qual afloren materials ardents.
 • Les fosses marines són profundes depressions , se situen en les profunditatas dels cotinents. En aquestes hi ha les majors profunditats marines, com a la fosa de les Mariannes ( 11.000 metres de profunditat)

No hay comentarios:

Publicar un comentario