miércoles, 23 de noviembre de 2011

Pràctica per al exàmen de la unitat 2 “La representació de la Terra”

Pràctica per al exàmen de la unitat 2 “La representació de la Terra
Nom………………………. 1er. ESO C
Respòn a les seguents preguntes:

Què son les cordenades geogràfiques ( 1 punt)
Les coordenades geogràfiques son unes línies imaginàries- els paral·lels i els meridians-  que podem veure en els globus terraquis   i els mapes formant una mena de trama o quadrícula
Què es la longitud? ( 1 punt)
Es la distància que hi ha entre un punt determinat de la superfície terrestre i el meridià 0o  de Greenvich. La longitud pot ser Est (E) u Oest (o)

Què es la latitud? ( 1 punt)

La latitud es la distància que hi ha entre un punt determinat  de la superfície terrestre i el paral·lel 0  o Equador. La latitud pot ser Nord (n) o Sud (S)
Què son els meridians?
Son línies imaginaries paral·leles al equador que envolten la Terra. L’ Equador es le paral·lel 0  i té la circumferència més gran perquè envolta la terra en  la part més ampla. L’Equador divideix la terra en dues parts. L’hemisferi nord i sud
Què son els paral·lels? ( 1 punt)

Els meridians son línies imaginàries traçades de Nord a Sud, de pol a pol. El meridià principal o de referència es el meridià 0 o de Greenwich, a partir d’aquest s’ordenen els altres, cap a l’est i cap a l’oest.
Què son els tròpics? On estàn fixats? ( 1 punt)

Els tròpics son dos línies fixades a 23º27 i marquen la inclinació màxima de la terra, es a dir, entre les dos línies ,Tòpic de Càncer al Nord i Tròpic de Capricorn al Sud, els rajos del sol incideixen de manera perpendicular indicant  les zones càlides. Però eixa incidència està determinada per la inclinació  de l’eix de la terra.
En el seguent mapamundi dibuixa les seguents cordenades : l’Equador, el Meridià  0 o de Greenvich , el Trópic de Càncer i de Capricrn i els cercles polar artic  i antàrtic.  ( 1 punt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les escales. Què és l'escala ? 
L'escala és la relació entre una distpancia en el mapa i la mateixa distància en la terra. En els mapes l'escala  utilitzada por estar indicada de diverses maneres. Si l'escala és 1:100 000  cada cm del mapa equival a 10 000 en la realitat. També s'usa un xicotete gràfic  en el cual es reflectix  la erlació que hi ha entre  les mesures dle mapa i les de la realitat. 
En el mapa que tens a continuaciò troba la distància que separa els punts A-B que corresponen a Elx i Madrid fent servir l’escala gràfica ( 0.50 punts)

En el  mateix mapa   i tenint en compte que la escla correspon a 1:10.000.000 troba la distància que separa el punt C  -Punta de Trafalgar-del D –Estaca de Bares- ( 0.50 punts)
Respón a els seguents exercicis d’escales.( 1 punt)

q En un plànol en el qual hi ha dibuixada una porta, aquesta en el dibuix mesura 1,6 cm i en la realitat en mesura 80 cm. A quina escala està dibuixat el plànol?


q En un dibuix a escala 1:200. Has de representar una paret de 15 m de llargària. Quina mida ha de fer en el dibuix?


q En un dibuix a escala 1:50 hi ha representada una paret que en el dibuix mesura 12 cm. Quina mida fa en la realitat?


Ajuda’t de la il.listració seguent per a explicar el funcionament del sistema GPS ( 1 punt)


El GPS  o Sistema de Posicionament Global es un sistema de navegació per satèl·lit que permet determinar absolutament en tot el món la posició d’un objecte determinat, un vehicle i fins i tot, una persona amb una precisió d’uns pocs metres.
.Funciona mitjançant una xarxa  d’uns 24 satèl·lits  en orbita sobre el  globus amb trajectòries per a cobri  tota la superfície
Per a determinar un posició , l’aparell utilitza com a mínima quatre satèl·lits de la xarxa, dels que rep  unes senyals indicant la posició  de cadascun d’ells


.

Què es un mapa topogràfic? Què elements apareixen en ell? ( 1 punt)
El mapa topogràfic es la representació exacta  ide tallada d’un espai geogràfic. Hi figuren els elements visibles sobre el terreny: les formes de relleu, esl rius...
Destaquem els següents elements:
q El relleu es representa per mitjà de corbes de nivell. Un punt o triangle indica la latitud
q Les aigües estan representades per mitjà de línies o taques de color blau.
q Els usos del sòl s’assenyalen amb un color. Ver per a espai forestal , petits signes assenyalen la vegetació: pins, cascall...
o  Les construccions hi ha aspectes diferents. Les autopistes i autovies per mitjà de línies de color groc i roig....

Què son les corbes de nivell? En el dibuix a continuació quin costat està més inclinat i quin menys?

Les corbes de nivell , també anomenades isohipses, son línies de color marró que uneixen punts situats a la mateixa altitud. La distancia, major o menor, entre les corbes de nivell indica com es el relleu.

Els mapes Què és un mapa? Explica quins tipus de mapes hi ha.  

Hi ha molts tipus distints de mapes perquè cadascun reflectix  una informació diferent:
Els mapes físics  arrepeleguen les fromes del relleu, els rius , els llacs i la costa.
Els mapes polítics representen les divisions administratives i polítiques del territorii , a vegades, els nuclis de població.
En els mapes temàtics  inclouen informació sobre un aspecte concret, pot ser el clima, la vegetació, la llengua que parlen els habitants, els nivells de desenvolupament econòmic o quelsevol altre aspecte que es desitge representar .

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Cuestionario para el examen de la ESpaña del siglo XVIII


1,La guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta
Establecimineto de Felipe V como sucesor de Carlos II
La guerra de Sucesión ( 1701-1714) , conflicto internacional y nacional
Tratado de Utrech y sus consecuencias, derrota internacional del os borbonesy consolidación de Felipe V en España
Los Decretos de Nueva Planta ( 1707 y 1716), fin de la autonomía ( los fueros) de los reinos de la Corona de Aragón.
2,El siglo XVIII. La nueva ordenación del Estado.
Hata el siglo XVIII subsistieron diversidades políticas, económicas y administrativas.
Triunfo de la uniformidad institucional , influida por el modelo centeralista francés
castellanización de la política.
Las Cortes reducen su iniciativa
Supone una restructuración del sistema, no unsistema nuevo .
3,La ilustración española
A pesar de su importancia tuvo serias limitacines
Un grupo muy reducido
Preocupación por conciliar Ilustración y cristianismo, debido al control de todavía ejercía la Iglesia ( Inquisición)
fenómeno complejo y contradictorio . Una Ilustración “ oficial” y otra de marcado crañacter regional .
4,Ilustración y despotismo ilustrado.
Cralos III, momento más importante del reformismo ilustradosproblñeas, el poder económico de nobleza e Iglesia
la reforma de la enseñzanza, todavía bajo el control de la Iglesia.
Intento de fomentar las ciencias útiles.
Sus reformas no consiguen alterar los problemas , que eran estructurales. Miseria dela población y estructura ( desigual) de la propiedad de la tierra.
5,La Política exterior
Resultado del Trtado de Urtech
Posesiones españolas en Europa a Austria y ventajas comerciales para inglaterra
Obnjetivos del a política exterior espàñola: recuperarl os territorios perdidos.
Necesidad de aliados. Los Pactos de familia
Estos pactos supeditaban la política exterior española a la afrancesa.
6. La Agricultura.
Aumneto generalizado de la población ,aumneta la demanda de productos agrícolas
Aumneta le interés por la tierra
Los grandes propietarios se interesan por la agricultura, política ilustrada de recuperar la monarquía del país
7. Las reformas del a agricultura
Las Sociedades de Amigos del País
Política de fomento general de la riqueza nacional
Liberalización del comercio de grano
Fomento del regadío : Canal de Castillao Canal Imperial de Aragón.
Las Colonizaciones.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

La España del siglo XVIII
La guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta
La muerte de Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, en 1700 , significó el establecimiento  de la dinastía borbónica en España. Carlos II dispuso en su testamento  que Felipe de Anjou ( Felipe V) nieto de Luis XIV, fuese su sucesor.
La sucesión de Felipe V al trono de la monarquía española rompió el equilibrio europeo a favor de la monarquía francesa. Este hecho , sobre todo, desencadenó un conflicto internacional , la llamada guerra de Sucesión ( 1701-1714) .
Las potencias marítimas – Inglaterra, Holanda y Portugal-  y los Austria alemanes se aliaron contra los Borbones - Luis XIV  y Felipe V –y apoyaron como candidato al trono de España al archiduque Carlos.
En España , el conflicto estalló en 1704  y significó una guerra civil entre los partidarios  de Felipe V y los del archiduque Carlos. En líneas generales, se puede decir que los reinos de la Corona de Aragón  apoyaron al candidato austracista  mientras que la mayoría de la población castellana  se inclinó por el Borbón Felipe V
Recreación de la batalla de Almansa, 1707. Tras la derrota del os tropas pro-Austrias, los reinos de Aragón y Valencia perdieron sus fueros. “Quan el mal ve d’Almansa,  tots alcança”


El sitio de Barcelona, 1713-1714, que atrajo la atención de toda Europa, marco el fin de la guerra de Sucesión.
La guerra concluyó con el tratado de Utrech que sancionaba la derrota de los Borbones en Europa, pero sin embargo se reconocía a Felipe V como rey de España. La confirmación en el trono de España de Felipe V  consolidó la monarquía absolutista  y centralista , según el modelo francés.
Los Decretos de Nueva Planta , impuestos como represalia por Felipe V , entre 1707 y 1716 , acabaron con la autonomía que los reinos de la corona de Aragón  habían mantenido con la monarquía absoluta de los Austrias; aunque mantuvo tanto el régimen foral tanto en las provincias Vascongadas como en el reino de Navarra por haberle apoyado 

El siglo XVIII. La nueva ordenación del estado.
El estado del Antiguo régimen se fundamentaba en plenamente sobre el carácter absoluto de la monarquía.  En España, donde la corona era quien verdaderamente cohesionaba  el territorio , subsistieron hasta el siglo XVII, diversidades políticas, económicas y administrativas a las que se sumaba la existencia de jurisdicciones señoriales.  Los Austrias intentaron el fortalecimiento del poder real atacando las particularidades de los reinos , pero fracasaron en su empeño.
La uniformidad institucional se consiguió en el siglo XVIII ;la nueva dinastía borbónica  influida por el modelo centralista francés, aprovechó una coyuntura como la de la guerra de Sucesión para presentar los cambios  como un castigo a los reinos rebeldes. La necesidad de atender los gastos de la guerra exigió , al a par, un total control de los recursos , lo que contribuyó a imponer una autoridad fuerte e igual para todo el país.
Impulsó así una castellanización de la política, por la que se establecía el idioma castellano  como único oficial para todo el reino y se elevan las instituciones castellanas ( Consejo de Castilla ) al rango de estatales.
Además, las Cortes fueron reduciendo su iniciativa legisladora. Esta pasó a manos  de las instituciones centrales que legislaron con carácter uniforme y general .
El Estado borbónico supuso importantes modificaciones con respecto al modelo de los Austrias, pero no era sino una reestructuración del mismo .

La Ilustración española
El movimiento ilustrado español , no obstante su importancia, tuvo serias limitaciones. Sus protagonistas fueron una exigua minoría de clérigos, nobles, altos funcionarios, hombres de leyes y profesores .Su preocupación constante fue la de conciliar las ideas de la Ilustración con le cristianismo para evitar el choque frontal con la Iglesia católica y con su instrumento de control ideológico  y moral, La Inquisición.
La Ilustración española es compleja y a veces contradictoria. Junto a una ilustración “oficial” promovida y dirigida por la monarquía , hubo otra ilustración , mas intensa y diversa,  en la que destaca su fuerte su fuerte carácter regional . Así podemos hablar de la Ilustración asturiana en la que destaca el padre Feijoo, de una ilustración valenciana cuyo principal representante Gregorio Mayans, etc.
Las ideas de la Ilustración se difundieron, al igual que en toda Europa, a través de instituciones ajenas a las Universidades 


Ilustración y despotismo ilustrado.
El momento más importante del reformismo tuvo lugar bajo el reinado de Carlos III, (1759-1788) Altos funcionarios y ministros, como Olavide, Floridablanca, Campomanes y Jovellanos expusieron los problemas económicos y sociales derivados del atraso agrario  y la necesidad de reformas
El problemas principal era la gran cantidad  de tierras de la Iglesia y de la nobleza sin cultivar  o insuficientemente cultivadas  .Se planteó la necesidad de abordarlos  en una Ley Agraria que nunca llegó a realizarse
Otro de los objetivos  fue la reforma de la enseñanza .La política reformista de Carlos III  se dirigió a la decadente enseñanza universitaria  Se intentó fomentar la enseñanza de las letras útiles  y se reforzó el control  del Estado de las Universidades y Colegios católicos. Pero sus resultados fuero limitados  y la universidad mantuvo su función tradicional de formación de la élites ( nobleza y burguesía)
Sin embargo las reformas de los gobiernos ilustrados no solucionaron los problemas  de la miseria  de amplias capas del país, ni alteraron las estructura de la propiedad de la tierra  ,en su mayor parte en manos del a nobleza y la Iglesia

La política exterior
 El resultado de la Tratado de Utrech  marcó la política exterior de la nueva  dinastía durante el siglo XVIII. La derrota de los borbones a nivel internacional , supuso que el imperio español perdía definitivamente su categoría de gran potencia.
Sus posesiones en Europa ( Países Bajos, Nápoles y Sicilia)  pasaron al dominio austriaco . Inglaterra se consolidaba como gran potencia marítima y lograba numerosas ventajas comerciales  y el monopolio de tráfico de esclavos en la  América española así como Gibraltar y Menorca. Desde ese momento el enfrentamiento con Inglaterra era inevitable.
Los objetivos del a política exterior  se adentraron en recuperar  los territorios perdidos en el Tratado de Utrech  y contrarrestar el  poder naval inglés que constituía una constante amenaza para las colonias españolas en América. Pero para conseguir sus propósitos España necesitaba de aliados . Ahora el aliado “natural” era Francia. En 1733 Felipe V firmó el primer Pacto de Familia, así llamado por que ligaba a los Borbones españoles con los franceses :la alianza tuvo ciertos logros positivos. El hijo de Felipe V, el futuro Carlos III , fue coronado Rey de Nápoles.
Estos pactos familiares subordinaron, en muchas ocasiones, los intereses de España a los de Francia en su constante lucha por la hegemonía contra Inglaterra .Pero el continuo expansionismo británico en América  obligó en todo momento  mantener esa alianza. En el reinado de Carlos III ( 1759-1788) España se vio envuelta en dos guerras contra Inglaterra, la de los Siete Años y  la guerra de Independencia de las colonias inglesas de América del Norte ( Estados Unidos)

 El siglo  XVIII. Las reformas económicas

La Agricultura
A lo largo del siglo , el crecimiento de la población provoco el consiguiente aumento de la demanda de productos agrícolas y un alza de los precios , a la vez se acrecentó el interés por la tierra y aumentaron las rentas. Los grandes propietarios, nobleza y clero, pasaron a interesarse más por la agricultura , coincidiendo con la política ilustrada de recuperar la economía de un país, básicamente agrícola, que mantenía sistemas de cultivo arcaicos  y que obtenía muy bajos rendimientos.

Reformas de la agricultura
Desde mediados del siglo XVIII se propició  una política de desarrollo en la que las Sociedades de Amigos del país tuvieron un destacado papel . La Corona alentó estas sociedades como parte de una política de fomento general  de la riqueza nacional , que, en lo agrario, se completó como la liberalizaron del comercio de grano  y la creación de pósitos, silos que servían para remediar las necesidades de los campesinos  en los años de malas cosechas, concediéndoles granos para la siembra o el consumo.
Para fomentar el regadío se abordaron obras de gran envergadura como le Canal de Castilla o el Canal Imperial de Aragón  .Las colonizaciones fueron también una iniciativa estatal . Campomanes y Olavide repartieron en la zona de Sierra Morena  lotes de 44 hectáreas por familia, no divisible ni amortizables. En 1775 estaban asentados en esta zona unos trece mil colonos , algunos de origen alemán y flamenco.

El más importante de los proyectos colonizadores durante el siglo XVIII fue el de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Este proyecto se pone en marcha con la Cédula de 2 de abril de 1767, por la que se aprueba la instalación de 6.000 colonos alemanes católicos y otros naturales en los "desiertos" de La Peñuela (Jaén), de La Parrilla y de La Moncloa (Sevilla y Córdoba, respectivamente) y se ordena con la "Real Cédula que contiene la Instrucción, y fuero de población, que se debe observar en las que se formen de nuevo en la Sierramorena con naturales, y extranjeros Católicos" de 5 de julio del mismo año.
El Fuero fue redactado por Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, con la colaboración de Olavide, que luego sería el Superintendente de las colonias o poblaciones nuevas de Sierra Morena y con el apoyo del Presidente del Consejo de Castilla, el Conde de Aranda.
Olavide  nombrado superintendente de las nuevas poblaciones que por Córdoba, Cádiz y Sevilla quiso fundar Carlos III para unir Madrid con Sevilla.

En el año 1771, Pablo de Olavide había logrado fundar más de cuarenta nuevos núcleos de población y colonizar una gran extensión de tierras baldías. Entre los municipios figuran Dos hermanas, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Prado del rey, Guarromán, Cañada del Rosal.....Los colonos procedían de Alemania y de Suiza... muchos desanimados se fueron y estas poblaciones fueron ocupadas por colonos españoles

El proyecto colonizador de Sierra Morena perseguía varios objetivos:
· Mantener el orden público en los principales caminos, especialmente el camino real de Madrid a Andalucía, dado que atravesaban grandes despoblados.
· Poblar unos desiertos,
· Y el más importante, formar una sociedad modelo que pudiera extenderse al resto del país:

"Yo me había figurado dar en las colonias un modelo de aplicación a todos los pueblos de España y en especial a los de Andalucía" (...) "... no sólo serán aquellos pueblos [los nuevos] los más felices de la tierra, sino el modelo con que puedan mejorarse todos los de España" (...) "... podrán ser las Poblaciones el ejemplo de España no sólo para la buena Agricultura, sino también para la industria, actividad y trabajo de sus naturales" (OLAVIDE).
Pese a los problemas, la colonización se afianzó y a finales del reinado de Carlos III vivían en la zona mil quinientas familias. En 1835 les fue retirado el Fuero de que disfrutaban, y muchas colonias entraron en crisis debido a que pasaron a ser poblaciones normales.
Actualmente, los descendientes de los colonos viven sobre todo en las poblaciones de La Carlota, La Luisiana, Cañada Rosal  La Carolina y otras cercanas, conservando algunos apellidos extranjeros, su fisionomía (cabello claro, ojos azules, etc.) o bien fiestas claramente centroeuropeas como la de los huevos pintados.

Críticas al sistema agrario
 De la propia actividad teórica y práctica de las Sociedades de Amigos del País fue surgiendo  una ideología reformista que apuntaba  a la modificación de las estructuras Probablemente fue Jovellanos quien mejor representó
Su informe sobre la Ley Agraria ( 1795) que se insertaba en la línea reformista de Olavide  y Campomanes, hacía una crítica al desigualdad de la propiedad  de la tierra  ya la existencia de grandes extensiones incultas. Las amenazas de limitación de los derechos señoriales y eclesiásticos imposibilitaron la aplicación de sus ideas.

La Industria
El desarrollo industrial estuvo condicionado  por la política ilustrada y por las deficiencias  de las estructuras económicas.  Se mantuvo un planteamiento de corte mercantilista  cuyas bases eran el intervensionismo estatal  y el proteccionismo.
Las manufacturas reales pretendieron ser un estímulo industrial  y una fuente creadora de riqueza para disminuir las importaciones, como la real fábrica de tapices. Sin embargo su producción fue poco competitiva  y su papel muy escaso en el conjunto de la economía nacional.
Pero el verdadero problema de la industria era  estructural : en lo referente s la demanda existía un escaso nivel  de consumo  y una clara debilidad del mercado nacional  y , en cuanto a la oferta,  unas pobres expectativas de negocio , lo que siguió favoreciendo la mentalidad rentista y conservadora frente a la industrial y  emprendedora
La industria textil , centrada en Cataluña, tuvo especial importancia. El estímulo del propio mercado regional   y el acceso al comercio colonial  fortaleció a la industria pero las verdaderas bases  no se pusieron hasta finales de siglo, cunado el beneficio industrial superó en interés  a la renta señorial .Llegaron a Cataluña entonces las máquinas textiles británicas.

El comercio
El comercio estuvo basado fundamentalmente en le mercado colonial, pues el mercad o interior estaba poco articulado . Así el trigo llegaba a acumularse en Castilla, mientras que Barcelona necesitaba importarlo del extranjero.
El incremento de la población colonial  provocó un crecimiento de la demanda hasta desbordar el sistema monopolista estatal , dando lugar a un auge del contrabando  y de las manufacturas  coloniales como abastecedores. Esto hizo que es Estado tuviera que reformar el sistema comercial  liberalizándolo.
Campomanes optó por un nuevo enfoque: fomentó la agricultura de plantación que se complementaba bien con la nacional, y terminó con el monipodio de Cádiz 8 1765) a favor de otros puertos del a Península. El comercio se revitalizó y , sólo en el período , 1778- 1792, las exportaciones a América se multiplicaron por seis  y las importaciones por cuatro. Tal prosperidad, sin embargo ,se construyó sobre bases falsas, ya que la mayor parte de los productos que se exportaban  era pura reexportación  o simple acabado de productos extranjeros.


Elche en el siglo XVIII
Como en toda la comunidad valenciana, el siglo XVIII, fue de expansión económica. La agricultura  se desarrollo por la demanda de alimentos
El XVIII empieza marcado por la abolición de los Fueros en 1707 , lo cual da la oportunidad de aplicar sin estorbos la jurisdicción señorial, que crea la figura del Alcalde Mayor, nombrado personalmente por el señor, por encima de los alcaldes ordinarios y ajena páramos comunales y propios y vuelve a chocar con la oposición de la villa una vez que ésta recupera su dinamismo social a partir de los años treinta. A partir de esta década hay un crecimiento económico basado en la agricultura orientada hacia la producción de aceite, barrilla y grano que, comercializada a través del puerto de Alicante  , posibilita la aparición de nuevas fortunas y recorta las posibilidades de los estratos más bajos. Esta situación, más la estructura administrativa y fiscal de naturaleza feudal actuando en coyunturas de baja producción y retraimiento comercial, provocó crisis como la de los años 60, con el punto álgido del año 1766  coincidiendo con el llamado “Motín de Esquilache” en el que la revuelta antiseñorial a favor del libre comercio  y de los antiguos usos comunales, al mismo tiempo que denunciaba una situación estructural, marcaba un cambio de ritmo en el crecimiento capitalista estructuralmente unido a la actividad agraria tal y como ésta quedó configurada por los procesos revolucionarios burgueses. Esta revuelta conocida como “avalots”  se enmarca dentro de las llamadas crisis de subsistencia propias de la edad Moderna . Estos eran motines campesinos , dirigidos por la burguesía que empezaba a desarrollarse y labradores ricos  y que pretendían terminar con el régimen señorial en su propio beneficio.
La expansión agrícola se vio facilitada  por el cultivo de nuevos terrenos, sobre todo de almarjales y saladares, zonas de uso común del o vecinos
La agricultura, sin embargo, no tardaría en entrar en crisis, circunstancia que dio paso al surgimiento de la moderna industria de la alpargata. El cáñamo fue sustituido parcialmente por el yute; según Pedro Ibarra, la primera fábrica fue creada por Josep Maria Buch, quien aglutinó una serie de telares dispersos que simplemente trabajaban a cambio de materias primas.

La ciudad crece al otro lado del río  gracias al puente de Santa Teresa, inaugurado en 1756. A finales del siglo XVIII, cuando la visita Cavanilles, cuenta ya con 20.000 almas