miércoles, 23 de noviembre de 2011

Pràctica per al exàmen de la unitat 2 “La representació de la Terra”

Pràctica per al exàmen de la unitat 2 “La representació de la Terra
Nom………………………. 1er. ESO C
Respòn a les seguents preguntes:

Què son les cordenades geogràfiques ( 1 punt)
Les coordenades geogràfiques son unes línies imaginàries- els paral·lels i els meridians-  que podem veure en els globus terraquis   i els mapes formant una mena de trama o quadrícula
Què es la longitud? ( 1 punt)
Es la distància que hi ha entre un punt determinat de la superfície terrestre i el meridià 0o  de Greenvich. La longitud pot ser Est (E) u Oest (o)

Què es la latitud? ( 1 punt)

La latitud es la distància que hi ha entre un punt determinat  de la superfície terrestre i el paral·lel 0  o Equador. La latitud pot ser Nord (n) o Sud (S)
Què son els meridians?
Son línies imaginaries paral·leles al equador que envolten la Terra. L’ Equador es le paral·lel 0  i té la circumferència més gran perquè envolta la terra en  la part més ampla. L’Equador divideix la terra en dues parts. L’hemisferi nord i sud
Què son els paral·lels? ( 1 punt)

Els meridians son línies imaginàries traçades de Nord a Sud, de pol a pol. El meridià principal o de referència es el meridià 0 o de Greenwich, a partir d’aquest s’ordenen els altres, cap a l’est i cap a l’oest.
Què son els tròpics? On estàn fixats? ( 1 punt)

Els tròpics son dos línies fixades a 23º27 i marquen la inclinació màxima de la terra, es a dir, entre les dos línies ,Tòpic de Càncer al Nord i Tròpic de Capricorn al Sud, els rajos del sol incideixen de manera perpendicular indicant  les zones càlides. Però eixa incidència està determinada per la inclinació  de l’eix de la terra.
En el seguent mapamundi dibuixa les seguents cordenades : l’Equador, el Meridià  0 o de Greenvich , el Trópic de Càncer i de Capricrn i els cercles polar artic  i antàrtic.  ( 1 punt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les escales. Què és l'escala ? 
L'escala és la relació entre una distpancia en el mapa i la mateixa distància en la terra. En els mapes l'escala  utilitzada por estar indicada de diverses maneres. Si l'escala és 1:100 000  cada cm del mapa equival a 10 000 en la realitat. També s'usa un xicotete gràfic  en el cual es reflectix  la erlació que hi ha entre  les mesures dle mapa i les de la realitat. 
En el mapa que tens a continuaciò troba la distància que separa els punts A-B que corresponen a Elx i Madrid fent servir l’escala gràfica ( 0.50 punts)

En el  mateix mapa   i tenint en compte que la escla correspon a 1:10.000.000 troba la distància que separa el punt C  -Punta de Trafalgar-del D –Estaca de Bares- ( 0.50 punts)
Respón a els seguents exercicis d’escales.( 1 punt)

q En un plànol en el qual hi ha dibuixada una porta, aquesta en el dibuix mesura 1,6 cm i en la realitat en mesura 80 cm. A quina escala està dibuixat el plànol?


q En un dibuix a escala 1:200. Has de representar una paret de 15 m de llargària. Quina mida ha de fer en el dibuix?


q En un dibuix a escala 1:50 hi ha representada una paret que en el dibuix mesura 12 cm. Quina mida fa en la realitat?


Ajuda’t de la il.listració seguent per a explicar el funcionament del sistema GPS ( 1 punt)


El GPS  o Sistema de Posicionament Global es un sistema de navegació per satèl·lit que permet determinar absolutament en tot el món la posició d’un objecte determinat, un vehicle i fins i tot, una persona amb una precisió d’uns pocs metres.
.Funciona mitjançant una xarxa  d’uns 24 satèl·lits  en orbita sobre el  globus amb trajectòries per a cobri  tota la superfície
Per a determinar un posició , l’aparell utilitza com a mínima quatre satèl·lits de la xarxa, dels que rep  unes senyals indicant la posició  de cadascun d’ells


.

Què es un mapa topogràfic? Què elements apareixen en ell? ( 1 punt)
El mapa topogràfic es la representació exacta  ide tallada d’un espai geogràfic. Hi figuren els elements visibles sobre el terreny: les formes de relleu, esl rius...
Destaquem els següents elements:
q El relleu es representa per mitjà de corbes de nivell. Un punt o triangle indica la latitud
q Les aigües estan representades per mitjà de línies o taques de color blau.
q Els usos del sòl s’assenyalen amb un color. Ver per a espai forestal , petits signes assenyalen la vegetació: pins, cascall...
o  Les construccions hi ha aspectes diferents. Les autopistes i autovies per mitjà de línies de color groc i roig....

Què son les corbes de nivell? En el dibuix a continuació quin costat està més inclinat i quin menys?

Les corbes de nivell , també anomenades isohipses, son línies de color marró que uneixen punts situats a la mateixa altitud. La distancia, major o menor, entre les corbes de nivell indica com es el relleu.

Els mapes Què és un mapa? Explica quins tipus de mapes hi ha.  

Hi ha molts tipus distints de mapes perquè cadascun reflectix  una informació diferent:
Els mapes físics  arrepeleguen les fromes del relleu, els rius , els llacs i la costa.
Els mapes polítics representen les divisions administratives i polítiques del territorii , a vegades, els nuclis de població.
En els mapes temàtics  inclouen informació sobre un aspecte concret, pot ser el clima, la vegetació, la llengua que parlen els habitants, els nivells de desenvolupament econòmic o quelsevol altre aspecte que es desitge representar .

1 comentario: